מתי התפטרות תזכה בפיצויי פיטורים

מעביד שנפטר : סעיף 4 לחוק פיצויי פיטורים, קובע עובד שעבודתו נפסקה מחמת פטירה או פשיטת רגל של מעבידו, ובתאגיד – פירוקו או מחיקתו, זכאי לפיצויי פיטורים.

עובד שנפטר : סעיף 5 (א) לחוק פיצויי פיטורים, קובע כי כאשר נפטר עובד, ישלם המעביד לשאיריו פיצויים כאילו פיטר אותו.

"שאירים" לעניין זה – בן זוג של העובד, ידוע בציבור, ילד של העובד או הורה – ילדים והורים שעיקר פרנסתם הייתה על הנפטר.

התפטרות לרגל מצב בריאות לקוי :סעיף 6 לחוק הפיצויים, קובע כי עובד שהתפטר לאור מצב בריאותו או של בן משפחתו, ולאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין הייתה סיבה מספקת להתפטרות – רואים לעניין פיצויי פיטורים את התפטרותו כפיטורים.

התפטרות של הורה – סעיף 7 (א) לחוק הפיצויים קובע כי עובדת שהתפטרה, תוך תשעה חודשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילדה, יראו את התפטרותה לעניין חוק זה כפיטורים, והוא הדין לגבי עובדות מאלה :

קיבלה לאימוץ ילד שטרם מלאו לו 13 שנים והודיעה על כך למעבידה, ובתוך תשעה חודשים מיום קבלתו לאימוץ התפטרה כדי לטפל בו.
קיבלה למשמורתה, כהורה מיועד לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו – 1996, ילד, ובתוך תשעה חודשים מיום קבלת הילד כאמור התפטרה כדי לטפל בו.
קיבלה לביתה, למטרת אומנה, כהורה במשפחה שאושרה בידי מי ששר הרווחה והשירותים החברתיים הסכימו לכך לשמש כמשפחת אומנה, ילד שגילו אינו עולה על עשר, ובתוך תשעה חודשים מיום קבלת הילד כאמור התפטרה כדי לטפל בו, ובלבד שניתן אישור מאת מי ששר הרווחה והשירותים החברתיים הסמיכו לכך כי ההתפטרות נדרשה מטעמים של טובת הילד.
הוראות אלו יחולו גם על העובד, והכל האם נתקיים בו אחד מאלה :

בת זוגו של העובד הועסקה כעובדת במשך ששת חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום התפטרותו, לעניין זה יראו כעבודה גם תקופת הפסקה בעבודה שבה נמשכים יחסי עובד מעביד.
הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגו.
בת זוגו של העובד הייתה עובדת עצמאית במשך שנים – עשר חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום הלידה או בסמוך לפני קבלת הילד לאימוץ, למשמורת או לאומנה, לפי העניין, ולא הפסיקה את עיסוקה לצורך טיפול בילד.

התפטרות אישה מוכה : סעיף 7א לחוק הפיצויים קובע, התפטרה עובדת עקב שהייתה במקלט לנשים מוכות, אשר אושרה על ידי לשכת סעד או משרד העבודה והרווחה, רואים את ההתפטרות לעניין זה כפיטורים, ובלבד שסמוך לפני התפטרותה שהתה במקלט כאמור תקופה של שישה ימים לפחות.

התפטרות עובד בעקבות העתקת מקום מגורים : סעיף 8 לחוק הפיצויים קובע כי יראו כפיטורים התפטרותו של עובד עקב העתקת מגוריו :

לרגל נישואיו – לישוב בישראל בו היה גר בן זוגו, בתנאים שנקבעו בתקנות באישור ועדת העבודה של הכנסת.
לישוב חקלאי – מישוב שאינו חקלאי, או לישוב פיתוח משיבו שאינו באזור פיתוח, בתנאים שנקבעו בתקנות.
מחמת סיבות אחרות שנקבעו בתקנות, באישור ועדת העבודה של הכנסת מסיבות המצדיקות את העתקת מקום מגוריו של העובד.

אי חידוש חוזה עבודה : סעיף 9 לחוק הפיצויים קובע כי במקרה שעובד מועסק על פי חוזה לתקופה קצובה והגיעה התקופה לקיצה, רואים אותו כאילו פוטר, זולת אם הציע לו המעביד לחדש את החוזה, סירב העובד לחדש את החוזה – רואים אותו, לעניין זה כאילו התפטר.

התפטרות עובד מחמת הרעה מוחשית : סעיף 11 (א) לחוק הפיצויים קובע, כי התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות לעניין חוק זה כפיטורים.

התפטרות של עובד עונתי : סעיף 11 (ב) לחוק הפיצויים קובע, התפטר עובד עונתי לאחר שעבד שלוש עונות רצופות באותו מקום עבודה מחמת שלא הובטחה לו עבודה רצופה באותו מקום עבודה – רואים אותו כאילו פוטר.

התפטרות עובד סמוך לפני התגייסותו לשירות סדיר / שירות לאומי / /שירות אזרחי / שירות למטרה ציבורית או לאומית :סעיף 11 (ג) לחוק הפיצויים קובע כי עובד שהתפטר סמוך לפני שהתקיים לגביו אחד מהתנאים המפורטים להלן, ובשל אותו תנאי, רואים את ההתפטרות לעניין חוק זה כפיטורים :

הוא התגייס לשירות סדיר כמשמעותו בסעיף 1 לחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט – 1949.
הוא התנדב לשרת בשירות לאומי כמשמעותו בפסקה 3(ב) להגדרה "ילד" שבסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ח – 1995, ובלבד ששירת בשירות לאומי שישה חודשים לפחות.
הוא החל לשרת בשירות אזרחי כהגדרתו בסעיף 6(א) לחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבה שתורתם אומנותם, התשס"ב – 2002, ובלבד ששירת בשירות אזרחי שישה חודשים לפחות, ובלי לגרוע מהוראות החוק לעניין עיסוק.
הוא התנדב לשרת בשירות למטרה ציבורית או לאומית כאמור בפסקה (4) להגדרה "ילד" האמורה בפסקה (2), ועקב כך נדחה שירותו הסדיר לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו- 1986, ובלבד ששירת בשירות בהתנדבות כאמור שישה חודשים לפחות.

התפטרות עובד מחמת שנבחר לראש / סגן ראש רשות מקומית : סעיף 11 (ד) לחוק הפיצויים קובע כי עובד שהתפטר מחמת שנבחר לראש רשות מקומית או לסגן ראש רשות מקומית וכהונתו במשכורת מקופת הרשות המקומית, רואים את ההתפטרות לעני חוק זה כפיטורים.

התפטרות בגיל פרישה : סעיף 11 (ה) לחוק הפיצויים קובע כי התפטר עובד לאחר שהגיע לגיל פרישה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד – 2004, רואים התפטרותו לעניין זה כפיטורים.